PyData NYC 2023

PyData NYC
November 1–3, 2023
New York, NY
https://pydata.org/nyc2023/